CTĐT - SPTA - 120 tín chỉ - 2017

8/8/2021 4:48:14 PM
Ban hành theo Quyết định số 1945/QĐ-ĐHHĐ ngày 27/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức. Thời gian đào tạo: 4 năm; Khối lượng kiến thức toàn khoá: 120 tín chỉ (TC), chưa bao gồm các học phần Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng

Vui lòng xem file đính kèm...

Tập tin đính kèm

Tin liên quan