Danh Mục Bài Viết NCKH Cấp Trường Năm Học 2019 - 2020

5/24/2021 10:22:58 AM

MỤC LỤC

1. GIẢNG DẠY MÔN PHIÊN DỊCH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP – DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN NĂNG LỰC.

Th.S Lê Thị Hương A          3

2. KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ NĂM THỨ BA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC KHI HỌC MÔN BIÊN – PHIÊN DỊCH VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

Th.S Nguyễn Thị Thúy Ngân         11

3. ĐÁNH GIÁO TRÌNH “TRANSLATION PRACTICE” ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG DẠY VÀ HỌC HỌC PHẦN BIÊN DỊCH 1 VÀ 2 TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Th.S Dư Thị Mai      21

4. YẾU TỐ VĂN HÓA TRONG DẠY HỌC TIẾNG ANH THEO ĐỊNH HƯỚNG BIÊN PHIÊN DỊCH 

Th.S Nguyễn Thị Hồng       30

5. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THIẾT KẾ TỪ GIÁO TRÌNH ACHIEVER DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT NGÀNH NGÔN NGỮ ANH NHẰM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THEO ĐỊNH HƯỚNG BIÊN-PHIÊN DỊCH   

Th.S Đỗ Thị Loan    38

6. SỬ DỤNG THUYẾT TRÌNH NHÓM TRONG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN BIÊN DỊCH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Th.s. Trịnh Thị Hằng            46

7. HOẠT ĐỘNG TẠO TÌNH HUỐNG TRONG CÁC HỌC PHẦN PHIÊN DỊCH

T.S Nguyễn Thị Quyết        54

8. “GOOGLE DỊCH” VỚI VIỆC THỰC HÀNH DỊCH: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VÀ GỢI Ý SỬ DỤNG TRONG LỚP HỌC

Th.S Lê Thị Hương C          65

9. ỨNG DỤNG TIỆN ÍCH POLLEVERYWHERE NHẰM THÚC ĐẨY TƯƠNG TÁC TRONG LỚP HỌC BIÊN DỊCH

Th.S Trịnh Thị Thu Hà        74

10. PHÂN TÍCH LỖI SAI CẤU TRÚC TRONG CÁC BÀI DỊCH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ 3 SPTA, TRƯỜNG ĐHHĐ

Th.S Nguyễn Thị Hà            81

11. KHẢO SÁT PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN BIÊN DỊCH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC  

Th.S Đặng Thị Nguyệt        89

Tin liên quan