Liên hệ

10/24/2021 1:58:39 AM

1. Trưởng Khoa: Cô Nguyễn Thị Quyết

Văn phòng: Phòng 202 nhà A7 trường ĐH Hồng Đức, Số 565 Quang Trung - Phường Đông Vệ - Tp.Thanh Hóa

Email: nguyenthiquyet@hdu.edu.vn

2. Phó Trưởng Khoa: Thầy Nguyễn Thanh Minh

Văn phòng: Phòng 205 nhà A7 trường ĐH Hồng Đức, Số 565 Quang Trung - Phường Đông Vệ - Tp.Thanh Hóa

Email: nguyenthanhminh@hdu.edu.vn

 

3. Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ:

Phòng 201 nhà A7 trường ĐH Hồng Đức, Số 565 Quang Trung - Phường Đông Vệ - Tp.Thanh Hóa

Cán bộ hành chính: Cô Nguyễn Thị Phương

4. Phòng Giáo vụ:

Phòng 203 nhà A7 trường ĐH Hồng Đức, Số 565 Quang Trung - Phường Đông Vệ - Tp.Thanh Hóa

Trợ lý giáo vụ: Cô Mai Thị Thảo - Email: maithithao@hdu.edu.vn

5. Phòng Công tác HSSV:

Phòng 208 nhà A7 trường ĐH Hồng Đức, Số 565 Quang Trung - Phường Đông Vệ - Tp.Thanh Hóa

Trợ lý HSSV: Cô Lê Thị Giang - Email: lethigiang@hdu.edu.vn

6. Phòng cố vấn học tập: 

Phòng 203 nhà A7 trường ĐH Hồng Đức, Số 565 Quang Trung - Phường Đông Vệ - Tp.Thanh Hóa

Cố vấn học tập: Cô Trịnh Cẩm Xuân - Email: trinhcamxuan@hdu.edu.vn

                      Cô Đặng Thị Nguyệt - Email: dangthinguyet@hdu.edu.vn

                      Cô Hoàng Thị Minh - Email: hoangthiminh@hdu.edu.vn

                      Cô Nguyễn Thúy Ngân - Email: nguyenthithuyngan@hdu.edu.vn