ThS. Lê Thị Thanh Hương

5/31/2021 10:55:26 PM

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC  

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202105/Images/thanh-huong-20210531111116-e.jpg
 

Họ và tên:                       Lê Thị Thanh Hương

Ngày, tháng, năm sinh:   06/06/1987

Quê quán:                        Hợp Thắng - Triệu Sơn - Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Triệu Sơn –Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:             Thạc sỹ                                         Năm, nước nhận học vị: 2014/Việt Nam Chức danh khoa học cao nhất:   Giảng viên

Đơn vị công tác: Trường Đại học Hồng Đức

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: P. Đông vệ - TP. Thanh Hóa.

Email: lethanhhuong0606@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:   

Hệ đào tạo:    Chính quy;

Nơi đào tạo:   Đại học Hồng Đức

Ngành học:    Sư Phạm Tiếng Anh; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2009.

2. Sau đại học:        

Thạc sĩ chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh; Năm cấp bằng: 2014

Nơi đào tạo: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

            3. Ngoại Ngữ:

            1. Mức độ sử dụng: Tiếng Anh: IELTS 6.5

            2. Mức độ sử dụng: Tiếng Pháp: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

9/2011 – nay

Trường Đại học Hồng Đức

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

4.1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)

TT

Tên công trình

Năm công bố/ Số

Tên tạp chí/ Nhà xuất bản

1

Sử dụng mạng Internet trong việc dạy và học tiếng Anh không chuyên theo chuẩn Toeic.

2014/số 10

Tạp chí cơ khí Việt Nam

2

Sử dụng sách “Active listening 01” để dạy các kỹ năng nghe hiểu học thuật cho sinh viên chuyên tiếng anh trường Đại học Hồng Đức

2016/số đặc biệt

Giáo dục & Xã hội

3

Giải pháp thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học đối với sinh viên ở các trường đại học

2016/số 244

Quản lí nhà nước

4

Utilization of project – based learning in teaching English speaking skill for English majors at Hong Duc University.

8-2017/

Special Issue

Hong Duc University Journal of Science

5

Sử dụng trò chơi từ vựng với sách “A cure for the common word” để phát triển từ vựng tiếng Anh cho sinh viên năm thứ 3, khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Hồng Đức/Using the vocabulary games with the book “ A cure for the Common Word” to develop English vocabulary for 3rd year students at Hong Duc University

6/2019/  Kì 2

Dạy và học ngày nay

6

Khai thác các hoạt động dự án trong sách “tiếng anh lớp 6” (THCS) để phát triển năng lực tự học của học sinh/ Exploiting the project – based activities in the Textbook “English 6” (junior high school) to develop the students’ capacity of self – study.

6/2020/ Kì 1

Dạy và học ngày nay

Tin liên quan