ThS. Trịnh Thị Hằng

5/31/2021 5:24:05 PM

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202105/Images/trinh-thi-hang-20210531050319-e.jpg

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Trịnh Thị Hằng                                      Giới tính: nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 14/12/1978                      Nơi sinh: Thanh Hóa           

Quê quán: Yên Định, Thanh Hóa                           Dân tộc:

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                          Năm, nước nhận học vị: 2010

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):          Phó Trưởng Bộ môn

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Hồng Đức

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phường Đông Vệ, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

 Email: trinhthihang@hdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: chính quy         

Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh               

Nước đào tạo: Việt Nam                                         

Năm tốt nghiệp: 2000

  1. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh                                          

Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Mức độ sử dụng: giao tiếp cơ bản

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2000-2012

Trường PTTH Yên Định 2

Giáo viên giảng dạy Tiếng Anh

Từ 2013-nay

Trường ĐH Hồng Đức

Giảng viên giảng dạy Tiếng Anh

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Sử dụng phần mềm trong giảng dạy kỹ năng nói Tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ - Trường ĐH Hồng Đức

2008-2009

Cấp trường

Cộng tác viên

2

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương ngữ Thanh Hóa trong việc dạy phát âm cho sinh viên chuyên ngữ - Trường ĐH Hồng Đức

2011-2012

Cấp trường

Cộng tác viên

3

Xây dựng hệ thống bài tập từ vựng Tiếng Anh trên phần mềm HOT POTATOES cho sinh viên không chuyên ngữ - Trường Đại học Hồng Đức

2012-2013

Cấp trường

Cộng tác viên

4

Khai thác các yếu tố văn hóa trong giáo trình “Let’s talk 1” dạy học kỹ năng nói cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Tiếng Anh

2013-2014

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

5

Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ công chức cấp tỉnh

và cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

2017-2019

Cấp tỉnh

Thư ký đề tài

  1. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Lồng ghép các yếu tố văn hóa trong giảng dạy thì hiện tại đơn Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ

2012

Tạp chí Giáo dục và xã hội. ISSN 1859-3917, Số 16 (76) tháng 6-2012.

 

2

Nâng cao nhận thức về văn hóa cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thông qua việc tổ chức hoạt động: Nghiên cứu-thể nghiệm lễ hội văn hóa truyền thống

2013

Tạp chí Giáo dục. ISSN 21896 0866 7476. Số đặc biệt tháng 6-2013.

 

3

“Integrating culture elements into speaking classes for first-year English majors” 

2015

Journal of Science, Hong Duc University, ISSN 1859-2759; E1, Vol.6.2015

4

Teaching and learning English for tourism in accordance with social needs

2017

Journal of Science, Hong Duc University, ISSN 1859-2759; Special issue/ 8-2017

5

Using software to improve first-year English-majors’ pronunciation: An action research at Hong Duc University

2017

Journal of Science, Hong Duc University, ISSN 1859-2759; E4, Vol.9.2017

 

6

Using flipped learning model in reading classes to develop English majors’ reading comprehension

2019

Journal of Science, Hong Duc University, ISSN 1859-2759; E5, Vol.10.2019

 

7

Using know-how presentation in translation classes for English linguistics majors

2020

Journal of Science, Hong Duc University, ISSN 1859-2759; E6, Vol.11.2020

 

 

Tin liên quan