Quy định và các biểu mẫu thực tập tốt nghiệp ngành ĐH Ngôn Ngữ Anh

3/1/2022 10:55:58 AM
Thực hiện mục tiêu, chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh; sau khi kết thúc phần học lý thuyết, sinh viên học ngành Ngôn ngữ Anh sẽ đi thực tập trong thời gian 2 tháng tại các cơ sở thực tập. Học viên đã có bằng cao đẳng, đai học, theo học liên thông chương trình Ngôn ngữ Anh, thực tập thời gian bằng ½ sinh viên chính quy.

1. Các hồ sơ thực tập cần nộp (sinh viên nộp về cho giáo viên hướng dẫn theo đúng quy cách và thời gian quy định)

TT

Hồ sơ cần nộp

Thời gian nộp

1

1 bản kế hoạch thực tập theo tuần bằng tiếng Việt, có đóng dấu xác nhận của cơ sở thực tập (2-3 trang) (theo mẫu đính kèm)

Tuần đầu tiên thực tập

2

1 báo cáo giai đoạn 1 bằng tiếng Anh, đóng theo quy cách như báo cáo thực tập (2-3 trang)

Sau ½ thời gian thực tập

3

1 đề cương báo cáo giai đoạn 2 bằng tiếng Anh, đóng theo quy cách như báo cáo thực tập (2-3 trang)

Sau ½ thời gian thực tập

4

1 nhật kí thực tập hàng ngày bằng tiếng Việt đóng thành quyển bìa xanh, có đóng dấu xác nhận của cơ sở thực tập (theo mẫu đính kèm)

Chậm nhất 3 ngày sau khi kết thúc đợt thực tập

5

2 quyển báo cáo thực tập bằng tiếng Anh đóng thành quyển bìa xanh, có đóng dấu xác nhận của cơ sở thực tập (12 - 15 trang) (theo mẫu đính kèm)

Chậm nhất 3 ngày sau khi kết thúc đợt thực tập

6

1 bản gốc + 1 bản photo Phiếu đánh giá, nhận xét của cơ sở thực tập, có đóng dấu xác nhận của cơ sở thực tập (theo mẫu đính kèm) (in rời chứ không đính kèm báo cáo thực tập)

Chậm nhất 3 ngày sau khi kết thúc đợt thực tập

 

2. Đánh giá kết quả thực tập

Kết quả thực tập của sinh viên được đánh giá theo trọng số như sau:

Điểm 1: Đánh giá của cơ sở thực tập (20%)

Điểm 2: Hồ sơ thực tập (20%): Do giảng viên hướng dẫn chấm: bao gồm

- Kế hoạch thực tập

- Báo cáo Giai đoạn 1

- Đề cương báo cáo Giai đoạn 2

- Nhật ký thực tập

Điểm 3: Báo cáo thực tập (60%): Báo cáo thực tập do hai giảng viên chấm, trong đó có một giảng viên là người hướng dẫn. Điểm của báo cáo thực tập là điểm trung bình cộng điểm chấm của hai giảng viên.

Lưu ý:

- Tất cả điểm được chấm theo thang điểm 10. Điểm thực tập tốt nghiệp là điểm trung bình cộng theo trọng số của 3 con điểm trên.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm

Tin liên quan