Lãnh đạo Khoa

5/24/2021 5:20:16 AM

1. Trưởng Khoa: T.S. Nguyễn Thị QuyếtMedia/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202105/Images/nguyen-thi-quyet-20210531051601-e.jpg

: 0988121899 

Email: nguyenthiquyet@hdu.edu.vn

Vp: 203A7

Nhiệm vụ: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ các hoạt động của khoa.

1. Công tác tổ chức cán bộ; công tác chính trị tư tưởng; thi đua khen thưởng, công tác hành chính, tài chính của đơn vị.

2.Chỉ đạo công tác XD kế hoạch năm học và hoạt động của Hội đồng khoa;

3.Công tác đào tạo: Chương trình đào tạo; Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch dạy và học.

4.Trưởng ban ISO của đơn vị: chỉ đạo công tác đảm bảo chất lượng và xây dựng mục tiêu chất lượng; Triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng, tự đánh giá; Báo cáo thực hiện KH ĐBCL hàng tháng, kỳ, năm.

5. Công tác báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng và các báo cáo theo kế hoạch của trường

6. Chỉ đạo thi theo lịch; kiểm tra và phê duyệt NHCHT, ĐCCTHP.

7. Chỉ đạo hoạt động Khoa học và công nghệ của CBGV, SV; Hội thảo, trao đổi học thuật; HTQT.
 

2. Phó Trưởng khoa: T.S. Nguyễn Thanh Minh Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202105/Images/nguyen-thanh-minh-20210531051937-e.jpg

: 0936086678   

Email: nguyenthanhminh@hdu.edu.vn

Vp: 205A7

Nhiệm vụ: Giúp trưởng khoa phụ trách các lĩnh vực:

1.Công tác đào tạo: Theo dõi Kế hoạch dạy và học, nề nếp dạy và học của GV và HSSV; công tác thực tập, kiến tập.

2.Công tác đoàn thể: hoạt động VTM – VSMT; Công tác An ninh, trật tự; Công tác PCCC; các hoạt động của các đoàn thể: CĐ, ĐTN, Chi hội sinh viên, các CLB.

3. Công tác HSSV; CVHT;

4. Công tác cơ sở vật chất, phòng máy.

5.Triển khai thực hiện các cuộc vận động.

6. Triển khai các hoạt động xây dựng website của khoa.

Đ/c Nguyễn Thanh Minh thực hiện nhiệm vụ và báo cáo công việc định kì hoặc đột xuất với Trưởng khoa.