ThS. Đặng Thị Nguyệt - P.Trưởng BM (phụ trách)

5/24/2022 9:37:21 AM

1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202105/Images/dang-thi-nguyet-20210531045827-e.jpg

Họ và tên: Đặng Thị Nguyệt

Ngày, tháng, năm sinh:   20/10/1987

Quê quán:Quảng Nhân – Quảng Xương – Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Quảng Xương – Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:               Thạc sĩ;                           Năm, nước nhận học vị: 2014/ Australia

Chức danh khoa học cao nhất:   Giảng viên

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Trường Đại học Hồng Đức

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: TP. Thanh Hóa.

Email:  dangthinguyet@hdu.edu.vn

2. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

Phát triển kỹ năng tiếng Anh, ngôn ngữ học, phương pháp giảng dạy

3. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:        

Hệ đào tạo: Chính quy; thời gian đào tạo: từ tháng 9/2005 đến tháng 6/2009

Nơi học: Đại học Hồng Đức

Tên luận văn: Nghiên cứu một số lỗi phổ biến trong viết tiếng Anh của học sinh lớp 10 trường THPT Quảng Xương III

Ngày và nơi bảo vệ: 5/2009; Trường Đại học Hồng Đức

Người hướng dẫn: Th.S. Trần Mạnh Trung.

Thạc sỹ:       

Hệ đào tạo: Chính quy; thời gian đào tạo: từ tháng 1/2013 đến tháng 7/2014

Nơi học: Đại học Adelaide – Bang Nam Úc

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học ứng dụng

Tên luận văn: Cohesion and text organisation in Vietnamese student argumentative essays

Ngày và nơi bảo vệ: 6/2014; Trường Đại học Adelaide – Bang Nam Úc.

Người hướng dẫn:  TS. John Walsh

4. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh: Thạc sĩ

5. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

1/2010 đến nay

Trường Đại học Hồng Đức

Giảng viên

6. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

6.1. Các nghiên cứu đã và đang thực hiện

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/ Năm kết thúc

Cấp quản lý

Trách nhiệm cá nhân trong đề tài

1

Xây dựng hệ thống rubrics kiểm tra, đánh gía kỹ năng Viết tiếng Anh học phần Đọc – Viết 4, 5 cho sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Hồng Đức

2019 - 2021

Cơ sở

Chủ nhiệm đề tài

6.2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố/ Số

Tên tạp chí/ Nhà xuất bản

1.

Một số biện pháp hướng dẫn sinh viên tránh sử dụng ngôn ngữ phân biệt giới tính trong tiếng Anh

2015/ Số 50 (111)

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

2.

Sử dụng video trong dạy ngữ pháp tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường Đại học Hồng Đức

2016/ Số đặc biệt

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

3

Cultural competence in teaching English as an international language

2017/ Số đặc biệt

Hong Duc University journal of science/ Tạp chí khoa học trường Đại học Hồng Đức – Số Tiếng Anh

4

A comparative discourse analysis of Cinderella versions

2017/ Số tiếng Anh

Hong Duc University journal of science - Tạp chí khoa học trường Đại học Hồng Đức

5

Nâng cao năng lực tự học tiếng Anh cho sinh viên khối không chuyên ngữ trường Đại học Hồng Đức

2018

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

6

Sử dụng rubrics đánh giá kỹ năng Viết tiếng Anh – Góc nhìn từ phía người học

2020

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tin liên quan