Th.S. Lưu Thị Hồng Sâm

9/29/2021 12:13:32 AM
Th.S. Lưu Thị Hồng Sâm (21/7/1986) đã chuyển công tác sang trường THPT Lam Sơn từ năm 2018.

 II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202109/Images/sam-20210929121150-e.jpg

1. Đại học:   

Hệ đào tạo: Chính quy; thời gian đào tạo: từ tháng 9/2004 đến tháng 6/2008

Nơi học: Đại học Hồng Đúc.

Tên luận văn: An action research on using group work and pair work to motivate the tenth from students in writing lessons at Quang Xuong upper secondary school III in Thanh Hoa province

Ngày và nơi bảo vệ: 29/05/2008; Trường Đại học Hồng Đức

Người hướng dẫn: Th.S. Nguyễn Thị Hồng.

2. Sau đại học:        

Hệ đào tạo: Chính quy; thời gian đào tạo: từ tháng 10/2009 đến tháng 10/2011

Nơi học: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Chuyên ngànhLý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

Tên luận văn: Learners’anxiety in speaking lessons – causes and solutions. 

Ngày và nơi bảo vệ: 20/10/2011; Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Người hướng dẫn: Th.S. Nguyễn Bàng.

3. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh: Thạc sỹ. Mức độ sử dụng: Thành thạo

Ngoại ngữ khác: Tiếng Pháp         Mức độ sử dụng: B1

III.QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

9/2008 – 4/2012

Trường THPT Nguyễn Quán Nho

Giáo viên

4/2012 – 10/2014

 

Trường Đại học Hồng Đức

Giáo viên

10/2015 – nay

Trợ lý khoa học khoa

Kiểm soát tài liệu ISO của khoa

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các nghiên cứu đã và đang thực hiện:

No.

Tên đề tài

Năm bắt đầu/ Năm kết thúc

Cấp quản lý

Trách nhiệm cá nhân trong đề tài

1

Ứng dụng phần mềm HOT POTATOES thiết kế hệ thống bài tập phát triển từ vựng theo định hướng TOEIC cho sinh viên không chuyên ngữ, trường đại học Hồng Đức

 

2012 - 2013

Cơ sở

cộng tác viên

2

Thực nghiệm hướng dẫn học viên cao học khối không chuyên ngữ trường Đại học Hồng Đức tự học từ vựng Tiếng Anh B1 khung tham chiếu Châu Âu qua Facebook

2013-2014

Cơ sở

cộng tác viên

3

Xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng chuyển nghĩa ẩn dụ trong các tác phẩm văn học Anh Mỹ cho sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Hồng Đức

 

2014-2015

Cơ sở

cộng tác viên

2.Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố/ Số

Tên tạp chí/ Nhà xuất bản

1.

Sử dụng phần mềm Hot Potatoes kết hợp với trò chơi để dạy ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7

 

2014

Tạp chí thiết bị giáo dục

(số đặc biệt 7/2014)

2.

Sử dụng phần mềm Hot Potatoes kết hợp với trò chơi để dạy ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8

 

2015

Giáo dục & xã hội

Số tháng 10/ 2015

3.

Thực nghiệm hướng dẫn học viên cao học khối không chuyên ngữ trường Đại học Hồng Đức tự học từ vựng Tiếng Anh B1 khung tham chiếu Châu Âu qua Facebook

2015

Tạp chí khoa học, Đại học Hồng Đức

Số 27 (tháng 12/2015)

4.

Thực trạng và giải pháp trong kiểm tra đánh giá học phần tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học, trường đại học Hồng Đức. 

2016

Tạp chí giáo dục

(số đặc biệt tháng 3/2016)

5.

Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng sách “Grammar Lab 01” trình độ A1- A2 để dạy ngữ pháp cho sinh viên chuyên tiếng Anh năm thứ nhất  

2016

Dạy và học ngày nay

Tháng 07/2016)

3. Các sách, giáo trình phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

 

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Trách nhiệm

1

 

Ngữ pháp căn bản tiếng Anh

Nhà xuất bản Thanh Hóa

2016

Thành viên

 

Tin liên quan